Nieuwtjes

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de nieuwtjes en veranderingen in de boekhoudkundige en fiscale wereld.

6/12/2018

Geschenken aan personeel

Voor alle geschenken ( in natura, speciën of betaalbons) aan personeel vanaf 1 januari 2018 zijn de regels veranderen, en dit met terugwerkende kracht.
Met het eindejaar in het vooruitzicht kan dit zeker interessant zijn!

De onderstaande tabel preciseert die nieuwe maximumbedragen.

 

Aftrekbare beroepskost (3)

bij de werkgever

Vrijgesteld sociaal voordeel (4)

bij de werknemer

1. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest, een patroonsfeest, een verjaardag, enz. (5)

 

40 euro per jaar en per werknemer (8)

(voorheen 35 euro)

Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken als blijk van erkentelijkheid of van goedgunstigheid gegeven n.a.v. gelukkige of onfortuinlijke gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheid (9).

Of een geschenk een sociaal voordeel is, hangt in essentie af van de omstandigheden waarin het is aangeboden en van de waarde ervan (d.i. de werkelijke waarde bij de verkrijger (10)).

Een geschenk wordt zonder meer als gering aangemerkt, indien het 50 euro niet overtreft.

De sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn als beroepskosten (zie hiernaast), zijn uiteraard vrijgesteld van belasting bij de verkrijgers.

2. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. een eervolle onderscheiding (5)

 

120 euro per jaar en per werknemer

(voorheen 105 euro)

3. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. de pensionering (6)

40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro

(voorheen 35 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 105 euro)

 

4. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen (7)

 

245 euro

(voorheen 200 euro)

 

 

(3) Kosten die buiten de toepassing van art. 53, 14°, WIB 92, vallen en dus bij de werkgever volledig aftrekbaar zijn als beroepskosten.
(4) Art. 38, § 1, eerste lid, 11°, WIB 92.
(5) Zie circulaire nr. Ci.RH.242/554.090 van 16.12.2002.
(6) Zie circulaires nr. Ci.RH.242/554.090 van 16.12.2002 en Ci.RH.242/558.244 van 15.12.2003.
(7) Zie circulaire nr. Ci.RH.242/588.226 van 22.09.2008.
(8) Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, mag een aanvullend bedrag van maximaal 40 euro per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer.
(9) Bijvoorbeeld speelgoed voor de kinderen, een geschenkje bij een huwelijk of een jubileum, enz.
(10) De werkelijke waarde bij de verkrijger is het bedrag dat hij in normale omstandigheden zou moeten besteden om het voordeel te krijgen.